Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Åbne Atelierdøre for Silkeborg og Omegn.
Foreningen er en almennyttig forening bestående af sociale kunstneriske fællesskaber.
Foreningen hører hjemme i Silkeborg og Omegn.
Adressen er den til enhver tid værende formands.

§ 2. Formål

Foreningens overordnede formål er at sætte Silkeborg og Omegn på Danmarkskortet  som et kunstnerisk og kulturelt kraftcentrum ved at udvikle den kreative og kunstneriske bevidsthed og aktivitet. Især at skabe grobund for miljøer, der har tiltrækningskraft for udøvende og nye kunstnere.

Det skal der arbejdes for på følgende måder:

 1. at udbrede kendskabet til de kreative miljøer i Silkeborg og omegn

gennem de arrangementer, Åbne Atelierdøre arrangerer, eksempelvis Påskeudstillingen,  Den store Fællesudstilling, Montmartre samt kunstnernes åbne atelierdøre.

 1. At skabe dialog mellem publikum og kunstnerne primært gennem de åbne atelierdøre men også ved andre former for aktiviteter, som f.eks. work-shops, foredrag og møder med kunstnere uden for Silkeborg og omegn.
 2. At formidle erfaringsudveksling mellem de forskellige kunstnere for at udvikle de kunstneriske og sociale fællesskaber og tiltrække unge kunstnere.

 

§ 3. Medlemskab af foreningen


Hvem kan blive medlem?

 1. Kunstnere der arbejder med eget udtryk og med at afprøve og udvikle grænser.
 2. Kunstnere der har bopæl i Silkeborg og Omegn.

 

Man kan blive årsmedlem af foreningen.

Årsmedlemmer deltager i de åbne atelierdøre og kan deltage i foreningens andre udstillinger mod betaling af de fastlagte deltagergebyrer.

Man kan blive gæstemedlem, såfremt man bliver inviteret af en af foreningens medlemmer.

 

Gæstemedlemmer har samme pligter og rettigheder som foreningens andre medlemmer mod betaling af de respektive deltagergebyrer.

 

Hvad indbefatter medlemskabet:

Medlemmerne deltager i årets åbne atelierdøre.

Medlemmerne kan deltage i andre af foreningens arrangementer.

Medlemmerne præsenteres i kataloget for åbne atelierdøre og på foreningens hjemmeside med link til en individuel præsentation af den enkelte kunstner.

Medlemsåret løber fra d. 1. marts og indtil d. 28. februar.

For at leve op til Åbne Atelierdøres formål skal man så vidt muligt åbne sin egen værkstedsdør for publikum.

I nogle tilfælde kan flere kunstnere gå sammen på en af kunstnernes værkstedsadresse og præsentere deres kunst for publikum.

I særlige tilfælde kan nogle kunstnere dog gå sammen og præsentere deres kunst i lokaliteter, som fremskaffes for egen regning, hvortil publikum har adgang.  Så vidt muligt skal det være arbejdende ”udstillinger”. I sådanne situationer kan der max. deltage 10 kunstnere.

Det er en betingelse for medlemskabet, at man i forbindelse med åbne atelierdøre udstiller inden for foreningens geografiske område.

Deltagergebyret fastsættes af generalforsamlingen jfr. § 4, dagsorden pkt. 4.

Deltagelse i arrangementet kræver rettidig betaling.

 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forlængelse af åbne atelierdøre, dog senest 4 uger efter. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har én stemme. Der er ikke krav om et bestemt deltagerantal i forhold til generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

Eventuelle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem anmoder om det. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling varsles senest 3 uger før afholdelsen, og medlemmerne modtager samtidig en dagsorden.

Forslag til dagsorden indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Rettidigt indkomne forslag kan vedtages med simpelt flertal, jf. ovenfor.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen med 14 dages varsel, jf. dog § 8. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges indkaldelsen.

 

Ordinær Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Fastsættelse af deltagergebyret for næste års åbne atelierdøre.
 5. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

 

Ekstraordinær Generalforsamlings dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Punkter til drøftelse og beslutning.
 3. Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 – 5 personer, som vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, redaktør og kasserer.

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således at halvdelen er på valg hvert andet år.

Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for betaling af deltagergebyr.

Der kan vælges suppleanter. Såfremt den siddende bestyrelse vurderer det nødvendigt, eksempelvis ved et bestyrelsesmedlems udtræden, kan den siddende bestyrelse supplere bestyrelsen med et nyt medlem, der sidder indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens opgave er fortrinsvis at opfylde foreningens formål, jf. § 2. Opgaverne kan eksempelvis være:

Varetagelse af medlemmernes kunstneriske og formidlingsmæssige interesser i forbindelse med åbne atelierdøre.

Vedligeholde og videreudvikle foreningens hjemmeside.

Rettidig og offentlig invitation af områdets kunstnere til at deltage i årets åbne atelierdøre. Senest en måned før tilmeldingsfrist.

Lave relevant pr. materiale – for eksempel:

Katalog, postkort, plakater, vejledende kort med navne og adresser på deltagende kunstnere, facebook m.m.

Lave pressemeddelelser vedrørende åbne atelierdøre.

Ansøge fonde og det offentlige om midler til støtte af foreningens aktiviteter.

Ansøge om udstillingslokaler til afholdelse af offentlige fælles udstillinger.

Skabe arrangementer der fremmer formidling af kunstnernes virke.

Bestyrelsen kan uddelegere konkrete opgaver.

Færdiggøre regnskab til godkendelse på generalforsamling.

Indkalde til årlig generalforsamling.

Være ansvarlig for overholdelse af budget.

Ovenstående eksempler på opgaver ses som et forslag til ”køreplan”.

For bestyrelsesarbejdet ydes en godtgørelse på kr. 5.000,00 pr. bestyrelsesmedlem pr. år til dækning af transport, telefon og udgifter i forbindelse med møder.

 

§ 6. Foreningens økonomi

Bestyrelsen forvalter foreningens midler efter generalforsamlingens retningslinjer.

Bestyrelsen er berettiget til at benytte foreningens midler til Åbne Atelierdøres arrangering af jubilæumsarrangementer, specialarrangementer, udstillinger og lign.

§ 7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 01. september til 31. august og følger således det årlige arrangement med åbne atelierdøre. Den afgående bestyrelse færdiggør regnskab inden overdragelse af bestyrelsesopgaverne.

§ 8. Foreningens ophør

Ved Åbne Atelierdøres eventuelle nedlæggelse tilfalder de økonomiske midler kulturelle formål indenfor foreningens område.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

Det skal af indkaldelsen fremgå, at opløsning af foreningen er på dagsordenen, og indkaldelse skal i dette tilfælde ske med et varsel på fire uger.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Silkeborg d. 19. januar 2017.

 

Dirigent:                                                                        Formand:

Ole Bang-Larsen                                                            Lena Petersen