Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Åbne Atelierdøre for Silkeborg og Omegn.

Foreningen hører hjemme i Silkeborg området med en radius af 30 km til Silkeborg centrum. Derudover hører Bjerringbro med til foreningens område.

Adressen er den til enhver tid fungerende formands.

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at arrangere ”Åbne Atelierdøre” 1 gang årligt for de kunsthåndværkere og kunstnere inden for foreningens område, der melder sig.

 

§ 3. Medlemskab af foreningen

Medlemmer er deltagere i årets Åbne Atelierdøre arrangement. Deltagergebyret giver medlemskab frem til følgende års Åbne Atelierdøre. Det er en betingelse for medlemskabet, at man i forbindelse med Åbne Atelierdøre udstiller inden for foreningens område. Deltagergebyret fastsættes af generalforsamlingen jfr. § 4, dagsorden pkt. 4. Deltagelse i arrangementet kræver rettidig betaling.

 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forlængelse af Åbne Atelierdøre, dog senest 14 dage efter. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem tæller én stemme. Der er ikke krav om bestemt deltagerantal i forhold til generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

Eventuelle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem anmoder om det. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling varsles senest 3 uger før afholdelsen, og medlemmerne modtager samtidig en dagsorden.

Forslag til dagsorden indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Rettidigt indkomne forslag kan vedtages med simpelt flertal, jf. ovenfor.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen med 14 dages varsel, jf. dog § 8. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges indkaldelsen.

Ordinær Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af nyt deltagergebyr
 5. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning.
 6. Valg af ny bestyrelse: Tre personer, der arrangerer kommende års Åbne Atelierdøre
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

 

Ekstraordinær Generalforsamlings dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Punkter til drøftelse og beslutning.
 3. Eventuelt

 

§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af tre personer, som vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen, dog med en overgangsperiode, hvor den gamle bestyrelse indfører den nye bestyrelse i arbejdsgangen. Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for betaling af deltagergebyr. (Vedtaget 25. august 2002).

Der kan, om det måtte ønskes, vælges suppleanter. Såfremt den siddende bestyrelse vurderer det nødvendigt, eksempelvis ved et bestyrelsesmedlems udtræden, kan den siddende bestyrelse supplere bestyrelsen med et nyt medlem, der sidder indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens opgave er fortrinsvis at opfylde foreningens formål, jf. § 2. Bestyrelsens opgaver kan eksempelvis være:

 • Varetage medlemmernes kunstneriske og kommercielle interesser i forbindelse med Åbne Atelierdøre.
 • Vedligeholde og videreudvikle foreningens hjemmeside, herunder betaling af domænenavn.
 • Rettidig og offentlig invitation af områdets kunstnere til at deltage i årets Åbne Atelierdøre. Seneste en måned før tilmeldingsfrist.
 • Lave relevant pr. materiale. Katalog, postkort, plakater, vejledende kort med navne og adresser på deltagende kunstnere
 • Lave pressemeddelelser vedrørende Åbne Atelierdøre.
 • Så vidt det er muligt og nødvendigt at ansøge fonde og offentlige midler til støtte af foreningens aktiviteter.
 • Ansøge om udstillingslokaler til afholdelse af offentlig fælles udstilling.
 • Skabe arrangementer der fremmer formidling af kunstnernes virke.
 • Færdiggøre regnskab til godkendelse på generalforsamling.
 • Indkalde til årlig generalforsamling.
 • Være ansvarlig for overholdelse af budget.

Ovenstående eksempler på opgaver ses som et forslag til ”køreplan”.

Bestyrelseshvervet honoreres med kr. 5.000,00 pr. bestyrelsesmedlem pr. år, såfremt der er midler i foreningens økonomi hertil, uden at der skæres i kapitalen.

 

§ 6. Foreningens økonomi

Bestyrelsen forvalter foreningens midler efter generalforsamlingens retningslinier. Eventuelt overskud overføres til næste regnskabsår.

Bestyrelsen er berettiget til herudover at benytte foreningens midler til Åbne Atelierdøres arrangering af jubilæumsarrangementer, specialarrangementer og lign.

 

§ 7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra generalforsamling til generalforsamling, og følger således det årlige arrangement med Åbne Atelierdøre. Den afgående bestyrelse færdiggør regnskab inden overdragelse af bestyrelsesopgaverne.

 

§ 8. Foreningens ophør

Ved Åbne Atelierdøres eventuelle nedlæggelse tilfalder de økonomiske midler kulturelle formål indenfor foreningens område.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

Det skal af indkaldelsen fremgå, at opløsning af foreningen er på dagsordenen, og indkaldelse skal i dette tilfælde ske med et varsel på fire uger.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, 25. februar 2010.

Dirigent,
Rasmus Hedegaard.